Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

Pečovatelská služba

Poslání pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům i zdravotně postiženým klientům prožít důstojně život ve svém přirozeném domácím prostředí.

Cíle pečovatelské služby:

Cílem pečovatelské služby je pomáhat uživateli při činnostech, které nemůže vykonávat samostatně z důvodu věku nebo zdravotního postižení a umožnit mu tak naplnit jeho životní potřeby a zachovat si co nejdéle dosavadní způsob života, což znamená oddálení ústavní péče.

Dílčí cíle:

 • zajištění důstojného života uživatele ve  svém přirozeném prostředí
 • podpora soběstačnosti a zachování maximální možné míry schopností, dovedností a zvyků uživatele
 • dopomoc s úkony, které uživatel nezvládá sám z důvodu věku nebo zdravotního postižení
 • zachování vazeb a kontaktů uživatele se společenským prostředím (rodina)

Základní principy pečovatelské služby:

 • dodržování práv uživatelů a respektování jejich volby
 • podpora soběstačnosti uživatelů
 • respekt k soukromí uživatele a zachování diskrétnosti svěřených informací
 • individuální přístup k uživateli pečovatelské služby
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků, týmová spolupráce
 • dostupnost péče v domácnosti uživatele

Pečovatelská služba je určena:

 • seniorům se sníženou soběstačností
 • osobám s tělesným postižením
 • osobám se sluchovým postižením
 • osobám se zrakovým postižením
 • osobám s chronickým postižením
 • osobám s kombinovaným zdrav. postižením

Věková struktura:

 • senioři od 65 let
 • osoby se zdravotním postižením od 18 let
 • rodiny s dětmi, ve kterých se narodí současně 3 a více dětí a to do 4 let věku těchto dětí

Odmítnutí zájemce o službu:

 • zájemce o službu nespadá do cílové skupiny
 • zájemce o službu požaduje službu, kterou agentura neposkytuje
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Osoby a situace, kdy nelze službu poskytnout:

 • zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci
 • zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby
 • zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje nepřetržitou péči
 • zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy v přesně stanovenou hodinu, poskytování služby ,,ihned na zavolání")

Základní činnosti poskytované pečovatelskou službou podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství

a dále fakultativní úkony, např. pedikúra, dohled nad klientem v domácnosti, zápůjčky kompenzačních pomůcek

Sazebník za poskytované úkony je stanoven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.